KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Yağmur Doğal Ürünler olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendirmek ve bu yolla kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenmesi, işlenme amacı, nedenleri ve haklarınız konusunda aydınlatmak istemekteyiz. 

Kişisel veri kısaca bir kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanabilir..

Kişisel veriler mevcut mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimizin hukuki yükümlülüklerimize uygun ve başarılı bir şekilde yerine getirilmesi, bu faaliyetlerimize yönelik hizmet ve ürünlerimizin tanıtılması, pazarlanması, kampanya faaliyetlerinin yapılması, planlama ve istatistik faaliyeti yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Toplanma ve/veya işlenme sebeplerini belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz; iletişim için doldurulan form, sözleşme veya sözleşme ekleri ile yapılan sair sözleşmeler ile, yagmurdogalurunler.com isimli internet sitesi üzerinden ziyaretçilerimizin doldurmuş olduğu formlar ileyine yagmurdogalurunler.com isimli internet sitesi üzerinden yapılan siparişler ile kampanya ve organizasyonlar kapsamında doldurulan formlar ve ziyaretçilerimizin kurumumuza göndermiş olduğu e-posta, mektup ve her nevi yazışma ve iletişim vasıtaları ile toplanmaktadır. 

6998 sayılı kanunun 5. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenebilir. Açık rızanız aranmaksızın işlenebilecek verileriniz kanunda şu şekilde sayılıdır:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendiniz ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmanız kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusu Yağmur Doğal Ürünler’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Yağmur Doğal Ürünler’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verileriniz okulumuzun da bağlı olduğu Yağmur Doğal Ürünler bünyesinde Sosyal Sigortalar Kurumu gibi devlet kurumları, yargı organları ile açık ve aydınlatılmış rızanız bulunan diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 

Yağmur Doğal Ürünler olarak kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesini önlemek için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etmek isteriz. 6698 sayılı kanun ve sair mevzuat çerçevesinde iş bu bilgilendirme metninde yer alan öğrencilere ait kişisel verilerden süresiz olarak saklanması gerekenler süresiz olarak saklanacaktır.Diğer kişisel veriler ise 6998 sayılı kanun kapsamında işlenmesini gerekli kılan amacın ortadan kalkması ile birlikte silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edecektir. 

Ziyaretçilerimiz 6698 sayılı kanunun 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusu Yağmur Doğal Ürünler’ya ulaşarak; 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir. Yağmur Doğal Ürünler olarak bu talepleri yerine getirilmek için kanunun 13. Maddesindeki tarifeye göre yapmış olduğumuz masrafları talep edebiliriz.

Yağmur Doğal Ürünler olarak iş bu bilgilendirme yazısı içeriğini yasal zorunluluklar sebebi ile veya faaliyetlerimizde gerçekleştireceğimiz değişiklikler sebebi güncellemeyebileceğimizi belirtir, bu bilgilendirme yazısını dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.